ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

 «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ»

 

 

Λάρισα 2015

 

Άρθρο 1

 Ίδρυση (Σύσταση) – Έδρα – Επωνυμία

Ιδρύεται Σύλλογος μη κερδοσκοπικός – πολιτιστικός με την επωνυμία «Σύλλογος Φίλων Διαχρονικού Μουσείου Λάρισας» με έδρα την πόλη της Λάρισας και συγκεκριμένα το Διαχρονικό Μουσείο Λάρισας στη θέση «Μεζούρλο», ΤΘ1176.

 Άρθρο  2

Ο Σύλλογος  έχει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια για τη λειτουργία του, η οποία διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού και της σωματειακής νομοθεσίας. Ο Σύλλογος μπορεί να γίνει μέλος Ομοσπονδίας ή άλλης Ένωσης, ελληνικής ή αλλοδαπής, που επιδιώκει παρεμφερείς σκοπούς με αυτούς του συλλόγου, μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία.

 Άρθρο  3

 Σκοποί – Μέσα

1) Σκοπός του Συλλόγου είναι η συμπαράσταση και η κάθε μορφής ενίσχυση του Διαχρονικού Μουσείου Λάρισας, για την πιο αποτελεσματική επίτευξη των σκοπών του, η συνεχής ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του ευρύτερου κοινού για την Προκλασική – Κλασική, Βυζαντινή και Μεταβυζαντινή Τέχνη και Πολιτισμό, αλλά και γενικότερα της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Ο εμπλουτισμός των συλλογών του Μουσείου ως και η ενίσχυση της έρευνας στον τομέα της Προκλασικής – Κλασικής, Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Τέχνης.

Ειδικότερα και:

            Α. Η προστασία και διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς καθώς και η προβολή και ανάδειξη του ίδιου του Διαχρονικού Μουσείου.

            Β. Η ανάληψη πρωτοβουλιών για την ευαισθητοποίηση των αρμοδίων Αρχών και του Τύπου για την αναγκαιότητα έργων υποστήριξης αλλά και η καταβολή κάθε προσπάθειας για την προστασία, τη διαφύλαξη και την προβολή του Διαχρονικού Μουσείου Λάρισας και της πολιτιστικής και ιστορικής κληρονομιάς της ευρύτερης περιοχής της Λάρισας και της Θεσσαλίας γενικότερα, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Αρχές.

            Γ. Η ενημέρωση των Ελλήνων αλλά και αλλοδαπών ενδιαφερομένων για το Διαχρονικό Μουσείο Λάρισας και η ανάπτυξη δεσμών, η διάδοση του πνεύματος αλληλεγγύης και η καλλιέργεια των σχέσεων:

* μεταξύ των μελών του Συλλόγου

* με τοπικούς Συλλόγους

* με οικολογικούς, μορφωτικούς και ανάλογους πολιτιστικούς Συλλόγους της χώρας,        και του εξωτερικού και γενικότερα με την τοπική κοινωνία.

            Δ. Η προαγωγή της μελέτης, της έρευνας και των εφαρμογών σε θέματα σχετικά με τους σκοπούς του Συλλόγου και την πολιτιστική αξιοποίηση του Διαχρονικού Μουσείου Λάρισας.

Για το σκοπό αυτό ο Σύλλογος:

  1. Οργανώνει ή συμμετέχει σε συνέδρια, εκθέσεις, ημερίδες και διαλέξεις και με σχετικές ανακοινώσεις και δημοσιεύσεις συμβάλλει στην προβολή και υλοποίηση των στόχων του Διαχρονικού Μουσείου Λάρισας.
  2. Οργανώνει και υποστηρίζει ερευνητικές προσπάθειες και θεσμοθετεί ετήσια υποτροφία για τους νέους επιστήμονες – ερευνητές που έχουν ως θέμα της έρευνάς τους το Διαχρονικό Μουσείο Λάρισας.
  3. Συνδέεται και συνεργάζεται με αντίστοιχους Συλλόγους ή Ιδρύματα και Οργανισμούς στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.
  4. Συμμετέχει σε Ευρωπαϊκά και Εθνικά Προγράμματα της UNESCO ή άλλων παρεμφερών Οργανισμών ή Ιδρυμάτων με στόχο την προβολή του πολιτιστικού και ιστορικού χαρακτήρα του Διαχρονικού Μουσείου Λάρισας.
  5. Οργανώνει και συμμετέχει σε δραστηριότητες εκπαίδευσης και ενημέρωσης που αφορούν το αντικείμενό του. Επίσης οργανώνει επισκέψεις, ξεναγήσεις σε μουσεία, μνημεία, αρχαιολογικούς και ιστορικούς χώρους.

Επιπροσθέτως:

  1. Οργανώνει και συμμετέχει αυτοδύναμα ή σε συνεργασία με ελληνικά ή ξένα Ιδρύματα ή επιστημονικές εταιρείες, ημερίδες και σεμινάρια με σκοπό την ελεύθερη διακίνηση ιδεών και γνώσεων που σχετίζονται με το Διαχρονικό Μουσείο Λάρισας.
  2. Ενισχύει τη βιβλιοθήκη του Μουσείου με ελληνικά ή ξενόγλωσσα έντυπα που θα πραγματεύονται στοιχεία για το Διαχρονικό Μουσείο και την περιοχή της Λάρισας γενικότερα.
  3. Προβαίνει στην έκδοση Δελτίου του Συλλόγου και άλλες εκδόσεις, έντυπες ή ηλεκτρονικές, ανά τακτά χρονικά διαστήματα, όπου προβάλλονται οι δραστηριότητες του Συλλόγου και ανακοινώνονται επιστημονικές εργασίες ή και σκέψεις ή απόψεις των μελών του.
  4. Δημιουργεί ιστοσελίδα στο διαδίκτυο για την προβολή των σκοπών και δραστηριοτήτων του Συλλόγου.

2) Οι σκοποί του Συλλόγου θα υλοποιούνται πάντα με τη συνεργασία της Διεύθυνσης του Μουσείου, όπου συνεργάζονται οι Εφορείες Κλασικών και Βυζαντινών Αρχαιοτήτων. Με την αποδοχή δωρεών σε χρήμα ή σε βιβλία, κειμήλια Βυζαντινής ή Μεταβυζαντινής τέχνης. Με τις εκδόσεις βιβλίων, πνευματικές, καλλιτεχνικές και γενικότερα πολιτιστικές εκδηλώσεις, διαλέξεις, συγκεντρώσεις, συζητήσεις κλπ. Με την ενίσχυση ενεργειών και προσπαθειών για την περισυλλογή έργων κλασικής ή βυζαντινής τέχνης ή απόκτησης έργων τέχνης κάθε εποχής που είναι συμβατά με το χαρακτήρα του Μουσείου. Με την προώθηση αιτημάτων για συγκέντρωση στο Μουσείο έργων της περιοχής αρμοδιότητάς τους. Με τη συνεργασία και επικοινωνία με συλλόγους τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό που έχουν παρόμοιους σκοπούς. Με τη συνεργασία κρατικών και ιδιωτικών φορέων Ν.Π,Δ.Δ., ατόμων μεμονωμένων και καλλιτεχνικών οργανισμών για την ανάδειξη και προώθηση του έργου που επιτελεί το Μουσείο. Με την ενίσχυση ων επιστημονικών, εκπαιδευτικών και ερευνητικών προγραμμάτων του Μουσείου.

Ειδικότερα μέσα για την πραγματοποίηση των σκοπών του Συλλόγου είναι:

            * Η οργάνωση διαλέξεων και εκδηλώσεων, η προβολή ταινιών, ντοκιμαντέρ, η παραγωγή οπτικοακουστικών μέσων και ψηφιακού υλικού, η ψηφιοποίηση πολιτιστικού υλικού και η έκδοση φυλλαδίων και δελτίων τύπου που θα έχουν στόχο την ευαισθητοποίηση του κοινού αλλά και των Αρχών σε θέματα που έχουν σχέση με την προστασία αλλά και τη διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς του ίδιου του Μουσείου αλλά και των μνημείων της Λάρισας και όλης της ευρύτερης περιοχής.

            * Η συγκρότηση επιτροπών και ομάδων εργασίας για τα επιμέρους θέματα που αφορούν το περιβάλλον, τα μνημεία και τον πολιτισμό.

            * Όταν αυτό απαιτείται η εγγραφή απευθείας ή διά του Τύπου πραγματοποίηση διαβημάτων στις αρμόδιες Αρχές.

 Άρθρο 4

 Μέλη του Σωματείου

Τα μέλη του Συλλόγου διακρίνονται σε τακτικά, αντεπιστέλλοντα και επίτιμα. Τακτικό μέλος του Συλλόγου μπορεί να γίνει με αίτησή του προς το Δ.Σ. κάθε ενήλικο άτομο που έχει τις κατά το νόμο προϋποθέσεις, οποιασδήποτε υπηκοότητας και που αποδεχόμενο τις αρχές του Συλλόγου, επιθυμεί να εργασθεί για την επίτευξη των σκοπών αυτού. Η αίτηση για την εγγραφή κάποιου ως μέλους του Συλλόγου, υποβάλλεται γραπτώς στο Δ.Σ. κατόπιν προτάσεως δύο τακτικών μελών που συνυπογράφουν την αίτηση και κρίνεται απ’ αυτό στην πρώτη συνεδρίασή του μετά την υποβολή της ή στην Γ.Σ. με αίτηση που θα υποβάλλουν δύο από τα μέλη της. Η απόφαση του Δ.Σ. λαμβάνεται κατά πλειοψηφία και εκτάκτως όσες φορές αυτό κριθεί αναγκαίο από το Δ.Σ. ή ζητηθεί εγγράφως από το 1/5 των μελών της Γ.Σ. Αντεπιστέλλοντα μέλη θεωρούνται τα άτομα που διαμένουν μόνιμα στην αλλοδαπή και εκλέγονται με την ίδια ως άνω διαδικασία. Επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται, με απόφαση του ΔΣ που λαμβάνεται κατά πλειοψηφία, προσωπικότητες που έχουν προσφέρει εξαιρετικές υπηρεσίες στο Σύλλογο και προς το Μουσείο ή έχουν γίνει δωρητές ως προς αυτό. Η πρόταση προς το ΔΣ του Συλλόγου μπορεί να γίνει είτε από δύο μέλη του Συλλόγου προς το ΔΣ είτε από το ίδιο το ΔΣ γραπτώς.

 Άρθρο 5

            Α. Κάθε μέλος δικαιούται να αποχωρήσει οποτεδήποτε από τον Σύλλογο σύμφωνα με τις διατάξεις του Α.Κ. με γραπτή δήλωσή του προς το ΔΣ. Δεν μπορούν να γίνουν μέλη του όσοι στερούνται τις κατά νόμο προϋποθέσεις ή έχουν καταδικασθεί για παράβαση του νόμου περί αρχαιοτήτων.

            Β. Μέλος του Συλλόγου διαγράφεται οριστικά από τα μητρώα του Συλλόγου με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών, εφόσον κριθεί από αυτήν ότι συστηματικά παραβιάζει το καταστατικό και αντιστρατεύεται τους σκοπούς του. Αντίγραφο της απόφασης διαγραφής στέλνεται με επιστολή στο διαγεγραμμένο μέλος μέσα σε δεκαπέντε ημέρες από την λήψη της σχετικής απόφασης.

            Γ. Μέλος που απέχει αδικαιολόγητα από τις εκδηλώσεις του Συλλόγου και ιδιαίτερα από τις Γενικές Συνελεύσεις του, για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από τρία χρόνια, μπορεί να θεωρηθεί ότι έχει αποχωρήσει από τον Σύλλογο με τη θέλησή του, οπότε διαγράφεται από τα μητρώα με απόφαση του ΔΣ και για τη διαγραφή του ειδοποιείται με επιστολή, μέσα σε δεκαπέντε ημέρες από τη λήψη της σχετικής απόφασης. Όμως το μέλος που διαγράφεται με αυτή τη διαδικασία μπορεί να επανεγγραφεί με απλή αίτησή του και χωρίς άλλες διαδικασίες.

 Άρθρο 6

 Υποχρεώσεις – Δικαιώματα Μελών

Κάθε μέλος του Συλλόγου έχει το δικαίωμα να συμμετέχει ισότιμα στην Γ.Σ. και στις δραστηριότητες και εκδηλώσεις του. Να εκλέγει τα μέλη των συλλογικών οργάνων του, εφόσον κατά την ημέρα της εκλογής έχει τακτοποιήσει τις ταμειακές του υποχρεώσεις. Να εκλέγεται ως μέλος των συλλογικών οργάνων του, εφόσον έχει περάσει χρονικό διάστημα ενός έτους από την εγγραφή του. Η παρούσα διάταξη δεν αφορά το πρώτο ΔΣ. Να συμμετέχει στις Γ.Σ. του τακτικές και έκτακτες. Να ενημερώνεται για τα τρέχοντα θέματα του Συλλόγου από τα μέλη του Δ.Σ. Κύρια υποχρέωση των μελών του Συλλόγου είναι η φροντίδα για την προώθηση των σκοπών του και τον σεβασμό του καταστατικού του. Βασική δε υποχρέωση των μελών είναι η τακτική και έγκαιρη εκπλήρωση των οικονομικών υποχρεώσεων απέναντι στον Σύλλογο.

 Άρθρο 7

 Γενική Συνέλευση

Η Γ.Σ. συγκροτείται απ’ όλα τα τακτικά μέλη που έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς τον Σύλλογο μέχρι την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης. Τα αντεπιστέλλοντα και τα επίτιμα μέλη, έχουν δικαίωμα να μετέχουν στις συνεδριάσεις της Γ.Σ. δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου.

Η Γ.Σ. των τακτικών μελών είναι το ανώτατο διοικητικό όργανο του Συλλόγου. Αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν τις δραστηριότητές του και εκλέγει το Διοικητικό Συμβούλιό του. Οι αποφάσεις παίρνονται με απλή πλειοψηφία των μελών.

Η Γ.Σ. συγκαλείται μία φορά το χρόνο με πρόσκληση του προέδρου του Δ.Σ. το αργότερο σ’ ένα τρίμηνο από τη λήξη του διαχειριστικού έτους και έκτακτα όποτε κριθεί αναγκαίο από το Δ.Σ. ή αν ζητηθεί από το 1/5 των εγγεγραμμένων μελών με αίτησή τους προς το ΔΣ. Τότε το Δ.Σ. οφείλει να συγκαλέσει τη Γ.Σ. μέσα σε δεκαπέντε το αργότερο ημέρες. Η πρόσκληση γίνεται με ατομική ειδοποίηση των μελών γραπτώς ή με όποιον άλλο τρόπο κριθεί πρόσφορος (δημοσίευση διά του τύπου κτλ). Σε κάθε περίπτωση η ειδοποίηση πρέπει να γίνεται τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες πριν την οριζόμενη ημέρα της Γ.Σ.

Η Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν παρευρίσκεται το ½ των μελών του Συλλόγου που έχουν δικαίωμα ψήφου. Αν δεν υπάρχει απαρτία κατά την πρώτη συνάντηση, συγκαλείται νέα Γ.Σ. με τα ίδια θέματα μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την πρώτη. Αυτή η δεύτερη Γ.Σ. θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία ανεξαρτήτως του αριθμού των παρισταμένων μελών.

Κάθε συζήτηση τελειώνει με φανερή ψηφοφορία. Όταν όμως πρόκειται για προσωπικά ζητήματα, η ψηφοφορία είναι μυστική. Προβλέπεται η επιστολική ή και η ηλεκτρονική ψήφος, σε ελεγχόμενη όμως φόρμα που θα δημιουργηθεί από το Δ.Σ. του Συλλόγου και θα εγκριθεί από την Γ.Σ. αυτού.

Η Γ.Σ. κατά την αρχή των εργασιών της εκλέγει την εφορευτική επιτροπή δηλαδή πρόεδρο, γραμματέα και μέλος/ψηφολέκτη, μεταξύ των παρευρισκομένων, με φανερή ψηφοφορία και απλή πλειοψηφία. Οι εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Δ.Σ. και της Ε.Ε. διενεργούνται με ενιαίο ψηφοδέλτιο όπου οι υποψήφιοι αναγράφονται με αλφαβητική σειρά. Κατά την ψηφοφορία η σταυροδοσία για τους υποψήφιους για το Δ.Σ. και την Ε.Ε. θα επιτρέπεται μέχρι τρείς (3) σταυρούς στο ενιαίο ψηφοδέλτιο.

Η τακτική Γ.Σ. συνέλευση κάθε δύο χρόνια εγκρίνει τον απολογισμό του απερχόμενου Δ.Σ. και εκλέγει νέο 7μελές Δ.Σ. και την εξελεγκτική επιτροπή σύμφωνα με το καταστατικό. Στην ετήσια Γ.Σ. παρουσιάζεται ο απολογισμός του έργου του Συλλόγου και αφού υποβληθούν από το Δ.Σ. ζητείται η έγκριση του προϋπολογισμού και του ισολογισμού του Συλλόγου. Τα μέλη που  εκλέγονται για το Δ.Σ. είναι 7 και ισάριθμα αναπληρωματικά και για την Ε.Ε. 3 και ισάριθμα αναπληρωματικά.

Άρθρο 8

 Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Ο Σύλλογος διοικείται από 7μελές Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέγεται από την Γ.Σ. κάθε δύο (2) χρόνια. Μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την  εκλογή του, το Δ.Σ. συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα κατανέμοντας μεταξύ των μελών του τις αρμοδιότητες του Προέδρου, του Αντιπροέδρου, του Γραμματέα και του Ταμία. Το Δ.Σ. συγκαλείται και συνεδριάζει τακτικά μια φορά το μήνα και έκτακτα όποτε υπάρχει ανάγκη. Η πρόσκληση μπορεί να γίνει από τον Πρόεδρο ή δύο από τα μέλη του. Το Δ.Σ. είναι σε απαρτία όταν παρευρίσκονται τουλάχιστον τέσσερα (4) από τα μέλη του. Οι αποφάσεις παίρνονται με απλή πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Αν για οποιονδήποτε λόγο κατά το διάστημα της θητείας του Δ.Σ. είναι κενή θέση συμβούλου, συμπληρώνεται από τον αναπληρωματικό που έχει σειρά.

Οι συνεδριάσεις του Δ.Σ. είναι ανοικτές στα μέλη του Συλλόγου. Σ’ αυτό θα καλούνται, κατά περίπτωση, και τα αναπληρωματικά μέλη καθώς και οι προϊστάμενοι των διευθύνσεων των εφοριών του Μουσείου ή οι αναπληρωτές τους (με λόγο και όχι ψήφο). Το Δ.Σ. αποφασίζει πάνω σε όλα τα θέματα που αφορούν τη διοίκηση του Συλλόγου εκτός από εκείνα για τα οποία είναι αρμόδια η Γ.Σ.

Για την εκλογή του πρώτου Δ.Σ., μετά την έγκριση και δημοσίευση του Καταστατικού του Συλλόγου, οφείλει να συγκληθεί από το προσωρινό Δ.Σ. μέσα σε δύο το πολύ μήνες Γενική Συνέλευση. Δεν επιτρέπεται στα μέλη του Δ.Σ. να παρέχουν εξαρτημένη εργασία με αμοιβή ή να συνάπτουν με το Δ.Σ. συμβάσεις, οι οποίες συνεπάγονται τη λήψη αμοιβής για προσφορά υπηρεσιών κάθε είδους ή που αποβλέπουν στην επίτευξη κέρδους με την ανάπτυξη έργου προμήθειας ή οποιασδήποτε παροχής προς τον Σύλλογο. Επίσης τα εν ενεργεία τακτικά μέλη του Δ.Σ. δεν μπορούν να υπογράφουν συμβάσεις οικονομικού ενδιαφέροντος με το Διαχρονικό Μουσείο Λάρισας. Σε περίπτωση δε ύπαρξης προς υπογραφή τέτοιας σύμβασης θα παραιτούνται της θέσης τους στο Δ.Σ.

 Άρθρο 9

Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί τον Σύλλογο στις σχέσεις του με όλες τις Δημόσιες Αρχές και ιδιώτες. Έχει υποχρέωση να γνωστοποιεί κάθε φορά τις ενέργειές του στο Δ.Σ., συγκαλεί και προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και των Γ.Σ. και υπογράφει μαζί με τον Γραμματέα όλα τα έγγραφα του Συλλόγου. Μετά από απόφαση του Δ.Σ. δίνει εντολή για κάθε δαπάνη και προσυπογράφει με τον Γραμματέα και τον Ταμία τα έγγραφα του ταμείου.

Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο στα καθήκοντά του, όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται.

Ο Γραμματέας φυλάσσει το αρχείο, τα μητρώα των μελών, τη σφραγίδα και τα βιβλία του Συλλόγου, κρατά τα πρακτικά και τηρεί την αλληλογραφία, υπογράφει δε μαζί με τον Πρόεδρο όλα τα έγγραφα του Συλλόγου.

Ο Ταμίας τηρεί τα βιβλία του Ταμείου το Συλλόγου (βιβλίο ταμείου, καθολικό, ημερολόγιο). Εισπράττει και πληρώνει με αποδείξεις και δικαιολογητικά. Κάνει ανάληψη χρημάτων από το λογαριασμό του Συλλόγου ύστερα από γραπτή εντολή του Προέδρου και σχετική απόφαση του Δ.Σ. και προσυπογράφει κάθε οικονομικό έγγραφο του Συλλόγου. Ο Ταμίας καταθέτει στον τραπεζικό λογαριασμό του Συλλόγου. Είναι υπεύθυνος για την οικονομική διαχείριση, αποδίδει λογαριασμό στο Δ. Σ. στο τέλος κάθε διαχειριστικής περιόδου, παρουσιάζει τον ισολογισμό και στο τέλος της θητείας του Δ.Σ. συντάσσει τον οικονομικό απολογισμό, τον οποίο υποβάλλει για έγκριση στο Δ.Σ. καθώς και έλεγχο – έγκριση από την Ε.Ε. ενώπιον της Γ.Σ.

Τα λοιπά μέλη του Δ.Σ. συνδράμουν τους παραπάνω στην εκτέλεση των καθηκόντων ους. Όταν κάποιο από τα παραπάνω μέλη απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνεται από άλλο μέλος του Δ.Σ.

Με απόφαση του Δ.Σ. μπορεί να εξουσιοδοτηθεί μέλος ή μέλη του Συλλόγου για την διεκπεραίωση συγκεκριμένων εργασιών.

Το Δ.Σ. και ιδιαίτερα ο Γραμματέας είναι υποχρεωμένος να τηρεί αρχείο στο οποίο καταχωρείται: 1) Το καταστατικό του Συλλόγου με κάθε τροποποίηση ή συμπλήρωσή                      του, κωδικοποιημένο σ’ ένα κείμενο. 2) Ο ετήσιος εγκεκριμένος ισολογισμός και απολογισμός. 3) Ο πίνακας των μελών του και της εκάστοτε διοικήσεώς του, όπου αναφέρονται το επάγγελμα και η διεύθυνση κατοικίας εκάστου. 4) Πίνακας όλων των μελών του Συλλόγου που θα ανανεώνεται, όταν απαιτηθεί, κατόπιν απόφασης του Δ.Σ. Επίσης αντίγραφα των εγγράφων αυτών, καθώς και όλων των άλλων που προβλέπονται από το νόμο, κατατίθενται από το Δ.Σ. στον Γραμματέα του Πρωτοδικείου Λάρισας, καθώς και στην διοικητική αρχή, όπως ορίζει ο νόμος.

 Άρθρο 10

Η θητεία του Δ.Σ. διαρκεί δύο (2) χρόνια. Αν μετά την πάροδο των δύο χρόνων για οποιοδήποτε λόγο ανωτέρας βίας δεν καταστεί δυνατή η διενέργεια εκλογών, το Δ.Σ. δεν εκπίπτει αλλά συνεχίζεται η θητεία του μέχρι τις εκλογές και για τις ανάγκες αυτών και μόνο.

Για την διενέργεια των εκλογών για την ανάδειξη του Δ.Σ. η εκλογική τακτική Γ.Σ. στο τέλος κάθε διετίας, εκλέγει τριμελή Εφορευτική Επιτροπή, η οποία έχει την ευθύνη της διενέργειας των εκλογών και της ανακήρυξης των εκλεγέντων. Τα μέλη του Δ.Σ. εκλέγονται κάθε δύο χρόνια από την εκλογική τακτική Γ.Σ. με μυστική ψηφοφορία. Η ψηφοφορία διεξάγεται από την τριμελή Εφορευτική Επιτροπή ως και ανωτέρω.

 Άρθρο 11

Ο Διαχειριστικός χρόνος αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και τελειώνει τη 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους. Τους πόρους του Συλλόγου διαχειρίζεται και διαθέτει με αποφάσεις του Δ.Σ. μέσα στα όρια του εγκεκριμένου προϋπολογισμού και σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους.

 Άρθρο 12

 Εξελεγκτική Επιτροπή

Ο ετήσιος οικονομικός έλεγχος της διαχείρισης του Δ.Σ. του Συλλόγου γίνεται από την Εξελεγκτική Επιτροπή. Αυτή ελέγχει όλα τα έσοδα και τις πηγές τους, καθώς και όσες δαπάνες έγιναν. Η έκθεσή της υποβάλλεται εγγράφως στην Γενική Συνέλευση προς έγκριση (θα είναι ετήσια).

 Άρθρο 13

Πόροι του Συλλόγου είναι:

            Α. Το δικαίωμα εγγραφής και η ετήσια συνδρομή όλων των τακτικών μελών του Συλλόγου.

            Β. Έκτακτες και εθελοντικές εισφορές όλων των μελών.

            Γ. Τα ποσά και οι αξίες που εισπράττονται από κάθε είδους δωρεές, κληροδοτήματα, εισφορές, εράνους κλπ.

            Δ. Τυχόν έσοδα από τις δραστηριότητές του.

            Ε. Επιχορηγήσεις, επιδοτήσεις από το  Υπουργείο Πολιτισμού, άλλα υπουργεία, λοιπούς φορείς καθώς και κάθε άλλος νόμιμος πόρος, που θα γίνεται δεκτός από το Δ.Σ. του Συλλόγου.

Ο Σύλλογος διατηρεί υποχρεωτικά λογαριασμούς σε Τράπεζα ή Τράπεζες που νόμιμα λειτουργούν στη Λάρισα, όπου κατατίθεται κάθε ταμειακό υπόλοιπο που υπερβαίνει τα 1000 ευρώ.

 Άρθρο 14

Κληροδοσίες, χορηγίες και δωρεές για αξία άνω του ποσού των 20.000 ευρώ γίνονται δεκτές μετά από έγκριση της Γενικής Συνέλευσης των μελών (έγκριση με πλειοψηφία τουλάχιστον του ½ των παρόντων και οικονομικά τακτοποιημένων μελών). Η Γ.Σ. μπορεί να είναι και έκτακτη, είτε με απόφαση του Δ.Σ. είτε με απόφαση του 1/5 των μελών. Για μικρότερα ποσά αποφασίζει το Δ.Σ. Κληρονομιές που αφήνονται στον Σύλλογο,  μπορούν να γίνονται δεκτές ως ευεργετήματα (κατόπιν απογραφής του ευεργετήματος). Οι δωρεές προς τον Σύλλογο γίνονται επώνυμα. Η απόφαση λαμβάνεται από το Δ.Σ., το οποίο μπορεί να ζητήσει και την έγκριση της Γ.Σ., εφόσον το κρίνει απαραίτητο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Α.Κ. Ο Σύλλογος μπορεί με απόφαση του Δ.Σ. να ανακηρύξει Δωρητές, Ευεργέτες και με τη Γ.Σ. Μεγάλους Ευεργέτες, όσους προσφέρουν σημαντικά χρηματικά ποσά ή αντικείμενα στο Διαχρονικό Μουσείο Λάρισας. Δωρεά αντικειμένων και άυλων αγαθών προς τον Σύλλογο θα γίνεται με απόφαση της Γ.Σ.

 Άρθρο 15

Η διάλυση του Συλλόγου ή η τροποποίηση του παρόντος καταστατικού αποφασίζεται σε Γενική Συνέλευση (πλειοψηφία ¾ των παρόντων μελών).

Η συνέλευση αυτή συγκαλείται ειδικά για τον σκοπό αυτό και απαρτίζεται από τα μισά τουλάχιστον μέλη που έχουν δικαίωμα ψήφου.

Μετά την διάλυση του Συλλόγου, κατόπιν απόφασης της Γ.Σ. (ως άνω) καθώς και στις περιπτώσεις που ορίζει ο νόμος, η περιουσία του περιέρχεται στο Διαχρονικό Μουσείο Λάρισας, εκτός αν άλλως αποφασίσει η τελευταία Γ.Σ. του Συλλόγου.

Απόφαση για την αλλαγή των σκοπών του Συλλόγου πρέπει να λαμβάνεται ομόφωνα.

 Άρθρο 16

Ο Σύλλογος μπορεί να γίνει μέλος Ομοσπονδίας Συλλόγων του εσωτερικού και του εξωτερικού που έχουν παρόμοιο σκοπό.

 Άρθρο 17

Ο Σύλλογος έχει σφραγίδα κυκλική που στην περιφέρειά της φέρει το έτος ίδρυσής του, τον τίτλο «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ». Με μεταγενέστερη απόφαση των Δ.Σ. και Γ.Σ. θα μπει στο κέντρο ης σφραγίδας παράσταση ή απεικόνιση ή σχέδιο ή σχήμα ή άλλο θέμα ή αντικείμενο σχετικό με το Διαχρονικό Μουσείο.

 Άρθρο 18

Οι διατάξεις αυτού του Καταστατικού φυσικά υπόκεινται στους νόμους και το Σύνταγμα της Ελλάδας και συμπληρώνονται από τις διεθνείς συνθήκες που έχει επικυρώσει η Ελλάδα.

 Άρθρο 19

Το Καταστατικό αυτό αποτελείται από 19 άρθρα που ψηφίστηκαν ομόφωνα από τα μέλη του Συλλόγου στην Γ.Σ. της 2ας Δεκεμβρίου 2012 στη Λάρισα.

  

Ο Πρόεδρος                                         Ο Γενικός Γραμματέας

 

  

Φωλίνας  Σωτήριος                                Σακκάς Αθανάσιος